Magyar Festészet Napja

Művészeti iskolások kiállítása

2016.10.19. – 2016.10.29.

Magyar Fes­té­szet Napja Ala­pít­vány egyik kiemelt ren­dez­vé­nye a Deák 17 Gyer­mek és Ifjú­sági Művé­szeti Galé­ria a magyar művé­szeti isko­lá­sok zsű­ri­zett alko­tá­sait mutatja be min­den művé­szeti ág leg­jobb­jait.

A Magyar Fes­té­szet Nap­já­hoz kap­cso­lódva min­den tan­szak a saját művé­szi esz­kö­ze­i­vel ­je­le­nítette meg a fes­té­sze­tet, a szí­nek varázs­la­tos vilá­gát, s ily módon kap­cso­lódva mél­tón ün­ne­pel­jük meg­ a fes­té­szet napját.

A pályázat és a kiállítás témája az össze­tar­to­zás volt. A csa­lád össze­tartó ereje, sze­re­tete min­de­nek felett álló tényező. A leg­na­gyobb ener­gia a sze­re­tet.

Meg­nyitó idő­pontja: 2016 októ­ber 19. 17.00

Meg­nyitja: Gassama-Szabó Ber­na­dett művészettörténész

A kiállítás 2016. október 19. és 29. között tekinthető meg a Galéria nyitvatartási idejében.