https://www.deak17galeria.hu/ adatkezeléséről

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

    1.      Az Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (továbbiakban: Adatkezelő)
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
 • Törzskönyvi azonosító: 826808
 • Adószám: 15826800-1-41
 • Honlap: https://www.deak17galeria.hu/
 • Telefon: +36 1 266 0482
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@deak17galeria.hu  

    2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

    3.      Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

    4.      Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

a. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

c. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

d. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

e. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

f. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

g. az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

    5. Adatkezelési tevékenységek a honlap látogatása során

    a.) A https://www.deak17galeria.hu/ felkeresése során kezelt személyes adatok

A honlap saját platformon működik. Ennek keretében bizonyos, a honlapon keresztül megadott adatai tárolása történhet az adatbázisban. Garantáljuk, hogy saját adatkezelési gyakorlatunk megfelel a GDPR követelményeinek, és hogy minden adatot biztonságosan tárolunk.

Minden egyéb adatkezelés kizárólag az adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően történik. Ezen túlmenően kizárólag akkor történik személyes adat kezelése, ha azokat önkéntesen, például hírlevélre történő feliratkozás, kapcsolatfelvétel vagy szerződés teljesítése céljából rendelkezésünkre bocsátja.

Adatkezelés céljahttps://www.deak17galeria.hu/ oldalt látógatók adatainak kezelése a szolgáltatás és az oldal megfelelő, biztonságos működésének teljesítése érdekében történik. Az adatokat adatbiztonság, valamint a honlap és (online) szolgáltatások optimalizálása és javítása érdekében is kezeljük.
Adatkezelés jogalapjaAz Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Jogos érdek, hogy óvjuk a weboldalt és javítsuk szolgáltatásainkat. 
Az érintettek kategóriáiA honlap látogatói
Személyes adatok köreA honlap felkeresésével az IP címe és a honlap látogatásának dátuma, a felkeresett URL és a böngésző típusa kerül kezelésre.
Adatmegőrzési időA honlap felkeresésével nyert személyes adatok hetente kerülnek archiválásra, az utolsó 52 darab esemény tárolódik annak keletkezésétől számított 1 év időtartamra, majd azt követően automatikusan törlődnek. 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekHonlap üzemeltetője: Greenformatics Solutions Kft. (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31., adószám: 23080814-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-952019)
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a honlap látogatója. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem tudja majd igénybe venni a szolgáltatást. A weboldalon megadott személyes adatokat kizárólag addig őrizzük, ameddig erre szükség van annak a célnak az eléréséhez, amelynek érdekében az adatot kezeljük, valamint – hozzájárulás esetén – a hozzájárulás visszavonásáig. 

    b.)   Közösségi média platformok

Adatkezelő az alábbi platformon van jelen:

Facebook: https://www.facebook.com/deak17galeria

Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=3LRctPFpZqI&list=PLnBKvIRPZeEPjSW4LM0iLWUY2jH1yrN-I&index=19

Instagram: https://www.instagram.com/deak17galeria/

Pinteresthttps://hu.pinterest.com/dek17gyermeksif/

 1. Facebook és Instagram:

Adatkezelő mellett – a GDPR értelmében – a Facebook és az Instagram (a továbbiakban együttesen: közösségi média) üzemeltetője is önálló adatkezelőnek minősül. A közösségi média felületek üzemeltetői által végzett adatkezelésére az Adatkezelőnek csak korlátozottan van befolyása. Azokon a helyeken, ahol befolyásolhatja és paraméterezheti a kezelt adatokat, ott minden tőle telhetőt megtesz az adatkezelés Rendeletnek való megfeleltetéséért.

A közösségi média felületeken az Adatkezelővel megosztott adataidat úgy, mint komment, cikk, videó, kép, egy oldal linkje, stb., az adott média felület teszi nyilvánossá, elérhetővé. Amennyiben az Adatkezelő úgy látja, hogy egy adott tartalom nem alkalmas saját oldalán annak nyilvánosság felé történő közzétételére, úgy azt az oldaláról törli. Ellenkező esetben a tartalmat az oldalán láthatóvá teszi, amennyiben erre a közösségi média felület lehetőséget biztosít. A chatfelület segítségével azonnali üzenetváltásra is lehetősége van. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. Az adatkezelés célja a látogatókkal, lehetséges ügyfelekkel való kapcsolattartás. Mindig lehetősége van arra, hogy kérdéseidet az Adatkezelő által jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségekre küldjed el.

Az Adatkezelő felhasználja a közösségi média felület üzemeltetője által rendelkezésére bocsátott demográfiai, érdeklődésen alapuló, viselkedésalapú vagy helyalapú célcsoport-definíciókat a reklámokhoz, azért, hogy csak az érdeklődésednek megfelelő reklámokat kapj. Személyes azonosítás az Adatkezelő részéről nem történik. Az oldal-statisztikákat, amelyeket a média felület üzemeltetője bocsát a rendelkezésünkre, csak korlátozottan tudjuk befolyásolni és nem tudjuk kikapcsolni. Az így nyert adatokat 30 napig őrizzük.

Az Adatkezelő adatkezelése a Facebook Messenger chatbox használata során

A kezelt adatok köre: az érintett Facebook Messenger részére megadott vezeték- és utóneve; neme, Messenger-azonosítója; e-mail címe, telefonszáma, a feltett kérdések és válaszok, a levelezés tartalma.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Az adatkezelés a Messenger alkalmazásán elérhető chatbot elindulása után az érintett erre vonatkozóan adott hozzájárulásával kezdődik. A chatbot elindulását követően az érintettel folytatott beszélgetés teljes egészét a Deák 17 Galéria oldalán bejövő üzenetként rögzíti. A chatbot a beszélgetés során lehetőséget biztosít az azonnali párbeszédre.

A közösségi média felület üzemeltetőjének adatkezelése

A közösségi média felület üzemeltetője targetált marketing eljárást alkalmaz. A targetált marketing azt jelenti, hogy többféle szempont, célcsoport alapján beállítható, kinek szánunk egy hirdetést, kinél jelenjen meg, ez független attól, hogy a közösségi média felületen be van-e jelentkezve vagy regisztrált-e. A közösségi média által gyakorolt targetálásra az Adatkezelőnek nincs befolyása, jogalapját a közösségi média felület üzemetetője határozza meg, a jogalap tekintetében önálló felelőssége van. A targetálást az Adatkezelő nem tudja kikapcsolni vagy módosítani.

Tájékoztatjuk, hogy a szociális média felület üzemeltetőjének lehetősége van a profil, – és viselkedésadataidat használni, hogy ezáltal a szokásait, személyes kapcsolatait, preferenciáit kiértékelni. Ezzel kapcsolatban nem rendelkezünk döntési jogkörrel, arra ráhatásunk nincs.

További információt az üzemeltető adatkezelésével, illetve az adatkezeléssel szembeni tiltakozással kapcsolatban a szolgáltató alábbi adatvédelmi tájékoztatójában talál:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/

A honlapon találhatók olyan oldalakra mutató linkek, melyek nem az Adatkezelő által felügyelt oldalakra navigálnak. Az ott található adatokért, illetve a külső oldalak látogatása, használata okán bekövetkező esetleges károkért az Adatkezelő nem felel.

2. YouTube

A YouTube üzemeltetője a Google, amely a Rendelet értelmében önálló adatkezelőnek minősül. A platform kapcsán további részletes információkat és beállítási tudnivalókat a platform adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés céljaKapcsolattartás és a Galériával kapcsolatos informácók megosztása annak YouTube csatornáján keresztül.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az érintettek kategóriáiA YouTube csatorna látogatói
Személyes adatok köreYouTube fiókhoz használt felhasználó név és a felhasználó által nyilvánossá tett információk.
Adatmegőrzési időÖnnek a platform szabályzata alapján van lehetősége az adatokat törölni.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás a Google részére történik. 
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a YouTube csatornát felkereső természetes személy. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor nem tudja megnézni a Galéria YouTube csatornájára feltöltött videókat.

3. Pinterest

Üzleti fiók felhasználási feltétele (https://business.pinterest.com/hu/business-terms-of-service) alapján hoztuk létre fiókunkat, amelynek célja az érdeklődők számára a tevékenységünk megismertetése. Az oldalunkon közzétett tartalomért a Pinterest felhasználási feltétele szerint kizárólagos felelősséget vállalunk.

A Pinterest adatkezelési tájékoztatója a https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy oldalon érhető el magyar nyelven.

    c.) Sütik

A süti (angolul: cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd minden egyes kérés alkalmával a böngésző visszaküldi azt a szervernek, a kiszolgáló által meghatározott adattartalommal. Ennek az a célja, hogy az Ön által látogatott oldal internetes beállításait elmentse, így, ha újra azt a honlapot keresi fel azonos eszközről, az oldal már emlékezni fog a beállított paraméterekre.

Sütiket a leggyakrabban hirdetések, szolgáltatások személyre szabásához, a honlap forgalmának elemzéséhez használnak. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében sütiket csak abban az esetben tárolhatunk a termináleszközén, ha erre feltétlenül szükség van, elengedhetetlen a honlap működéhez, ezeket nevezzük szükséges sütiknek. Minden egyéb típusú süti használatához a hozzájárulására van szükségünk.

A szükséges sütik alapján kezelt személyes adatok jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz a jogos érdek. A további sütik esetében a hozzájárulása alapján kerül sor az adatkezelésre, azaz GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint.

A honlapon aktuálisan használt sütiket a honlapra történő belépéskor felugró ablakban tekintheti meg és állíthatja be.

6.      Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

7.      Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

8.      Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 Adatkezeléssel kapcsolatosÉrintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog/GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog/GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:·      milyen személyes adatait·      milyen jogalapon·      milyen adatkezelési cél miatt·      mennyi ideig kezeli·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Helyesbítéshez való jog/GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)/GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen·      a személyes adatait jogellenesen kezelték·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Korlátozáshoz való jog/GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezÖn a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Adathordozhatósághoz való jog/GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és·      az adatkezelés automatizált módon történik.Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog/GDPR 21 cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonásának joga/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

9.      Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga/GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.telefon: +36 (1) 391-1400email: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: www.naih.hu 
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)/GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek 

10.  Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.

Adatkezelési tájékoztató

a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

 adatkezeléséről

A személyes adatok védelme rendkívül fontos számunkra, ezért a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy Önről milyen személyes adatot, milyen célból és jogalappal kezelünk. Az Adatkezelési tájékoztató az Önt megillető jogokat is tartalmazza.

    1.      Az Adatkezelő adatai

 • Adatkezelő: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria (továbbiakban: Adatkezelő)
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 17. I. emelet
 • Törzskönyvi azonosító: 826808
 • Adószám: 15826800-1-41
 • Honlap: https://www.deak17galeria.hu/
 • Telefon: +36 1 266 0482
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@deak17galeria.hu  

    2.      Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabályok

·         az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

    3.      Fogalmak

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyen tipikus személyes adatok különösen: név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

    4.      Alapelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő alapelveket veszi figyelembe, így a személyes adatok:

a.      kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

b.      gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség)

c.       az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság)

d.      pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság)

e.      tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)

f.        kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

g.      az Adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság)

    5.      A Deák 17 Galéria adatkezelési tevékenységei

    a.)    Programok (iskolák vagy családok részére)

A programokra tanárok, családi matinékra szülők jelentkezhetnek a honlapon elérhető elektronikus formanyomtatvány kitöltésével.

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő által szervezett programokra, családi matinékra történő regisztráció.
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
Az érintettek kategóriáiA programokra jelentkező tanárok, diákok, családok.
Személyes adatok köreIskolás csoportok esetén: tanár neve, email címe, gyermekek és tanárok száma, résztvevő gyermekek életkora sávos bontásban.Családi matiné esetén: szülő neve és email címe, matinén részt vevők száma.A programon jelenléti ív készül, melyet szükség esetén az Oktatási Hivatal részére be kell tudni mutatni.
Adatmegőrzési időA program végétől számított 5. év vége.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekAz Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az akkreditált programok esetében az Oktatási Hivatal ellenőrzése esetén a programokon készült jelenléti ív bemutatásra kerülhet.
Adatok forrásaTanár és szülő.
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy esetleg nem tud részt venni a programon. 

    b.)   Foglalkozások

Adatkezelés céljahttps://www.deak17galeria.hu/ oldalon a „Foglalkozások” fül alatt meghirdett rendezvényeire jelentkezők regisztrálása.
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 
Az érintettek kategóriáiA Foglalkozásra jelentkező pedagógus elérhetőségei, foglalkozáson részt vevő diákok létszáma. Szülő esetében a szülő neve és email címe, a résztvevők száma.
Személyes adatok köreA tanár neve, email címe, gyermekek és tanárok száma, résztvevő gyermekek életkora sávos bontásban, iskola neve.Szülő neve, email címe, résztvevők száma.
Adatmegőrzési időA foglalkozást követő 5. év vége.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekAdatfeldolgozót az Adatkezelő nem vesz igénybe.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a pedagógus vagy a szülő. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tudja a foglalkozásra regisztrálni. 

    c.)    Pályázatok

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő által meghirdetett pályázatokra beérkezett jelentkezők adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).  
Az érintettek kategóriáiA pályázatra jelentkező diákok és szüleik vagy az iskola adatai.
Személyes adatok körePályázó diák esetében: diák neve, email címe, pályázaton indított műveSzülő esetében: szülő neve, email címe, gyermeke neve, kora, pályaműveIskola esetében: pedagógus neve, email címe, tanítvány neve, pályaműve
Adatmegőrzési időA pályázat lezárását követő 5. év vége.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekAdatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben egy pályázatot valamely szervezet támogatja, akkor annak elbírálásában részt vesznek, a pályázatokat megkapják.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a pályázó vagy annak törvényes képviselője vagy az iskola. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tud a pályázatra jelentkezni. 

    d.)   Közösségi szolgálat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. pontja szerint közösségi szolgálat a szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Ugyanezen törvény 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét,

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

Adatkezelés céljaA törvény által előírt kötelező közösségi szolgálat igazolása a tanulók számára.
Adatkezelés jogalapjaJogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján. 
Az érintettek kategóriáiA közösségi szolgálatban részt vevő tanulók és azok törvényes képviselői.
Személyes adatok köreTanuló neve, iskolája, osztálya, közösségi szolgálati hely és óraszám megjelölése, aláírása.Törvényes képviselő esetén: név, aláírás.
Adatmegőrzési időA közösségi szolgálat teljesítését követő 5. év vége. 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekA tanuló iskolája felé igazolás formájában.Adatfeldolgozót Adatkezelő nem vesz igénybe.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a tanuló. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy a közösségi szolgáltatot nem tudja teljesíteni. 

    e.)    Önkéntes, gyakornok állásra jelentkezők adatkezelése

Adatkezelés céljaAz Adatkezelőnél meghirdetett önkéntes vagy gyakornoki állásra jelentkezők adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapjaAz érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 
Az érintettek kategóriáiAz álláspályázatra jelentkező természetes személyek.
Személyes adatok köreNév, cím, születési hely, idő, telefonszám, email cím, tanulmányok, munkatapasztalat, esetleg fotó, egyéb, az önéletrajzban megadott személyes adatok.
Adatmegőrzési időAz adott álláspályázat lezárását követő 1 hónapig, újabb hozzájárulás esetén az adatbázisban további 1 (egy) évig kerül tárolásra. 
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekAdatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a pályázó. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben úgy dönt, hogy nem adja meg a személyes adatait, ez semmiféle következménnyel nem jár azon kívül, hogy nem tudjuk az állásra való jelentkezését elbírálni. 

    f.)     Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés céljaA feliratkozók részére a szolgáltatásokkal, programokkal, pályázatokkal, kiállításokkal kapcsolatos információk eljuttatása.
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriáiBármely természetes személy
Személyes adatok körenév, email cím
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a feliratkozásról történő leiratkozás időpontjától számított 30 napig.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás történik, azonban az Európai Bizottság az Egyesült Államokat megfelelő védelmet nyújtó országnak minősítette, a Mailchimp pedig csatlakozott a Privacy Shiledhez: https://mailchimp.com/help/gdpr-faq/
CímzettekA hírleveleket Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) alkalmazás segítségével továbbítjuk. A hírlevél feliratkozás a deak17galeria@gmail.com és a regisztracio.deak17galeria@gmail.com email címeken keresztül történik.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a hírlevélre feliratkozó. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hírlevél feliratkozáshoz a szükséges adatokat, akkor nem fogunk tudni hírlevelet küldeni.

    g.)    Fotók készítése az egyes rendezvényeken

Adatkezelés céljaA foglalkozásokon, programokon, kiállításokon készített fotók adatkezelése.
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása
Az érintettek kategóriáiBármely természetes személy, aki az eseményeken megjelenik. Kiskorú esetében a törvényes képviselő adatai.
Személyes adatok köreA természetes személy képmása.Törvényes képviselő esetén annak neve, címe, aláírása.
Adatmegőrzési időA hozzájárulás visszavonásáig vagy a kép készítését követő 5. év vége.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
CímzettekAdatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A fotókat saját honlapján, kiadványaiban, esetleg közösségi média platformjain jeleníti meg.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a természetes személy. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását nem fog szerepelni a rendezvényen készített fotón.

    h.)   Számla kiállítása

Adatkezelés céljaA díjfizetéssel járó rendezvényeken, bármely más partner részére kiállított számla adatainak kezelése
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése.
Az érintettek kategóriáiTermészetes személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, ügyvéd, ügyvédi iroda és minden olyan vállalkozás, amelynek a neve egyben a természetes személy neve is.
Személyes adatok köreNév, cím, szolgáltatás megnevezése, fizetendő összeg.
Adatmegőrzési időA számlát a számviteli törvény értelmében annak kiállításától számított 8. év végéig őrizzük.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik.
CímzettekAdatkezelő a számla kiállítását Mozaik Gazdasági Szervezet (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51., Törzskönyvi azonosító szám: 793830, Adószám: 15793834-2-41) segítségével teljesíti.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a számla címzettje. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg az adatait, nem tudjuk a számlát kiállítani.

    i.)      Központ email címre érkezett levelek kezelése

Az info@deak17galeria.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben veheti fel a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Ezen kívül Adatkezelő a deak17galeria@gmail.com és a regisztracio.deak17galeria@gmail.com email címeket használja, amelyeket főként hírlevél feliratkozáshoz alkalmaz. Minden más esetben a levél annak tartalma szerint kerül elbírására és az határozza meg kezelésének további sorsát is, amely jelen tájékoztató szerinti módon valósul meg.  

Az elektronikus email címre küldött panasznak nem minősülő leveleket, vagy olyan levelet, amely nem kapcsolódik pályázathoz, programhoz, foglalkozáshoz, kiállításhoz, tehát nem szükséges egy esetleges elszámoláshoz, igazoláshoz, azok elintézését követő 1 évig őrizzük.

A tartalmában panasznak minősülő leveleket az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés céljaAz Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban emailben az Adatkezelő részére benyújtott panasz kezelése, érdemi intézése.
Adatkezelés jogalapjaGDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6) bekezdés
Az érintettek kategóriáiBármely természetes személy.
Személyes adatok köreNév, email cím, panaszban esetlegesen megadott egyéb személyes adatok. 
Adatmegőrzési időA panasz kivizsgálását, jogerős lezárását követő 5. év végéig.
AdattovábbításA GDPR 44-49. cikkei szerinti adattovábbítás nem történik. 
CímzettekAz info@deak17galeria.hu email címre érkező leveleket saját levelezőrendszerünk (Microsoft Outlook) segítségével kezeljük.
Adatok forrásaA személyes adatok forrása a természetes személy. 
Adatszolgáltatás módja, következményeAz adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg a panasz kivizsgálásához szükséges adatokat, akkor nem tudjuk a panaszt megfelelően kezelni, megválaszolni.

6.      A Galéria, mint adatfeldolgozó

a.)   Kiállítások

A Galéria kortárs felnőtt és gyermek művészek alkotásainak is teret enged, időszaki kiállítások keretében. A  felnőtt művészek a kurátorokkal, a gyermek művészek az iskolájukon keresztül tudnak a kiállításra bekerülni. A személyes adataik közül a nevük, gyermek esetében az életkora és iskolája kerül feltüntetésre. A szülői engedély beszerzése minden esetben az iskola kötelezettsége.

b.)   Külsős rendezvények

A Galéria más társaságok szervezésében megrendezésre kerülő rendezvényeknek is helyet biztosít. Ebben az esetben a szervező utasítása szerint jár el, személyes adatot maga nem kezel, kivétel, ha a szervező fotós igénybevételét jelzi, akit a Galéria biztosít az eseményre. A fotók készítéséhez történő hozzájárulás beszerzése minden esetben a szervező felelőssége.

7.      Az adatokhoz való hozzáférés

A személyes adatokhoz az Adatkezelő illetékes munkatársai férhetnek hozzá a szükséges mértékben a feladataik ellátása érdekében.

8.      Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

9.      Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogok és tartalmuk

 Adatkezeléssel kapcsolatosÉrintetti jog Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jog tartalma
Tájékoztatáshoz való jog/GDPR 13-14. cikk/Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az Adatkezelő olyan további információt is az Ön rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Önt tájékoztatni kell továbbá a profilalkotás tényéről és annak következményeiről is.
Hozzáféréshez való jog/GDPR 15. cikk/Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő:·      milyen személyes adatait·      milyen jogalapon·      milyen adatkezelési cél miatt·      mennyi ideig kezeli·      kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait·      milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem Ön bocsátotta azokat az Adatkezelő rendelkezésére)·      alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Helyesbítéshez való jog/GDPR 16. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatait helyesbítse vagy a hiányos személyes adatait kiegészítse. Tehát Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét, vagy egyéb elérhetőségét).
Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)/GDPR 17. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték·      Ön visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja·      Ön a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen·      a személyes adatait jogellenesen kezelték·      a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell·      a személyes adatainak gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Korlátozáshoz való jog/GDPR 18. cikk/Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:·      Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)·      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezÖn a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).
Adathordozhatósághoz való jog/GDPR 20. cikk/Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:·      az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és·      az adatkezelés automatizált módon történik.Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatainak Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog/GDPR 21 cikk/Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Hozzájárulás visszavonásának joga/GDPR 7. cikk (3) bekezdés/Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt Önt erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

10.  Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek és tartalmuk

Jogorvoslati lehetőségA jogorvoslati lehetőség tartalma
Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga/GDPR 77. cikk/Ön a személyes adatainak védelméhez fűződő joga sérelme esetén panaszt nyújthat be a következő Hatósághoz:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.telefon: +36 (1) 391-1400email: ugyfelszolgalat@naih.huhonlap: www.naih.hu 
Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (bírósági eljárás kezdeményezése)/GDPR 79. cikk/Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A törvényszékek elérhetősége:  https://birosag.hu/torvenyszekek 

11.  Az Adatkezelési tájékoztató frissítése

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A jelen tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti igény, illetve egyéb körülmény miatt szükség van. Az Érintett kérésére az Adatkezelő megküldi neki a mindenkor hatályos tájékoztató egy példányát a vele leegyeztetett formában.